Tegevusteraapia on eesmärgipäraste tegevuste kasutamine inimestega, kellel on piirangud somaatilise haiguse või trauma, psühhosotsiaalse- või arenguhäire, õpiraskuste, vaesuse või kultuurierinevuste tõttu või kõrgest east tingituna, selleks, et suurendada nende iseseisvust, ennetada puuet ja säilitada tervist.

Tegevusteraapia ravivormina keskendub inimese tegevusvõimele. Tegevusteraapia tegeleb tervise edendamise ja heaolu parandamisega läbi tegevuste. Tegevusteraapia eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine, et võimaldada inimestel osaleda igapäevastes tegevustes.

Inimese tegevusvõime parandamiseks on võimalik tegevusteraapias arendada inimese võimeid ja oskuseid, mis on vajalikud toimetulekuks igapäevategevustes, teiseks on võimalik kohandada tegevused vastavaks inimese võimetele. Kolmas aspekt on keskkonna kohandamine selliselt, et see soodustaks inimese iseseisvat toimetulekut.

Tegevusteraapia protsess koosneb alghindamisest, eesmärkide püstitamisest – teraapia planeerimisest, teraapiast ehk sekkumisest ning lõpphindamisest. Hindamisel kasutatakse vaatlust, intervjuud ning erinevaid teste ja mõõdikuid.

Tegevusvõime hindamise eesmärgiks on saada teadmisi indiviidi tegevusvõime tugevatest külgedest ning neid piiravatest, edendavatest ja toetavatest teguritest. Tegevusvõime hinnangule tuginedes koostatakse teraapiaplaan. Peamiselt hõlmab see kolme faktorit: inimese oskuste ja võimete arendamine, tegevuste kohandamine ja/või keskkonna kohandamine. Kõik need tegurid mõjutavad inimese osalemist oma igapäevategevustes.

Kliendid võivad olla eri vanuses ja väga erinevate probleemidega (neuroloogilised, psühhiaatrilised, ortopeedilised jpm diagnoosid). Tegevusteraapias on töövahendiks eesmärgipärane, kliendi jaoks tähenduslik tegevus. Tegevus võib olla nii teraapias kasutatavaks vahendiks kui ka lõppeesmärgiks. Vastavalt sellele valitakse ka teraapias kasutatavad tegevused. Tegevusteraapiat viiakse läbi individuaalselt või rühmana.

Allikas: Eesti Tegevusterapeutide Liit https://tegevusterapeudid.ee/tegevusteraapia/