Eetika põhimõtted ja isikuandmed

Teame, et vaimse tervis teenuste osutamisel tuleb olla väga hoolikas infoga, mida oma töös töötleme - kliendi poolt avaldatu on alati isiklik ja tundlik. Mõistame, et need on eriliigilised andmed, mida töötleme. Seetõttu lähtume oma tegevuses nii regulatsioonides sätestatud isikuandmete töötlemise reeglitest kui ka eetikapõhimõtetest.

Lähtume järgmistest eetika normidest:
* Eesti Muusikateraapia Ühingu eetikakoodeks https://muusikateraapia.eu/muusikateraapia-uhing/eetikanormid/
* Eesti Loovteraapiate Ühingu eetikakoodeks https://loovteraapiateyhin.wixsite.com/elty/eetikakoodeks
* VATEK Eetikakoodeks https://www.vatek.ee/eetikakoodeks
* Vabaühenduste eetikakoodeksist https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/